Odbiór przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych

Powyżej nazwano wszystkie podstawowe elementy komina. Pozostaje teraz określić czynności, jakie należy wykonać przed oddaniem kominów do użytku. Definiuje je szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99). Przed oddaniem do użytku, po przeróbce lub też po zmianie podłączeń przewody kominowe muszą zostać poddane kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

W związku z tym, że nie powstały obowiązujące wytyczne, w jaki sposób powinien przebiegać odbiór instalacji kominowych, poniższe zestawienie zostało stworzone w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawne i techniczne, w tym również Polskie Normy dotyczące kominów. Ustawa Prawo budowlane, a także Ustawa o wyrobach budowlanych, definiują “wyrób budowlany następująco: “Ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów (…)”.

Czynności odbiorowe można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to odbiór formalny, gdzie dokonuje się:

 • sprawdzenia zgodności materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz aktualności atestów i aprobat technicznych;
 • weryfikacji oznakowania komina, co umożliwia jego właściwe zaklasyfikowanie oraz identyfikację producenta;
 • sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z jej projektem.

Druga czynność to odbiór fizyczny, gdzie przeprowadza się badanie przewodów kominowych, obejmujące sprawdzenie:

 • drożności przewodów;
 • prawidłowości prowadzenia przewodów;
 • kierunku przewodów (odchylenie od pionu);
 • wielkości przekrojów przewodów;
 • grubości przegród;
 • łączeń elementów (czy nie użyto elementów uszkodzonych);
 • stanu powierzchni przewodów;
 • wyposażenia otworów rewizyjnych i wyczystnych;
 • wlotów i wylotów przewodów;
 • prawidłowego ciągu;
 • odprowadzenia kondensatu.

Badanie przewodów kominowych na placu budowy przeprowadza się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Do inspekcji wewnętrznej obudowy przewodu kominowego używa się inspekcyjnej kamery kominowej. Badanie prawidłowości ciągu  przeprowadza się najczęściej za pomocą anemometru skrzydełkowego. Do badania szczelności przewodu można użyć starszych metod z wykorzystaniem świecy dymnej lub nowszych – przy użyciu specjalistycznego sprzętu do badania szczelności komina, co dotyczy szczególnie kominów projektowanych jako pracujące w nadciśnieniu.

Z przeprowadzonych badań sporządza się protokół, który stanowi załącznik do dziennika budowy i jest jednym z dokumentów kwalifikującym dany obiekt budowlany do użytkowania.

Źródło:
www.kominiarz.org.pl/3-2004/14.htm