Informacja o plikach cookies

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie dopasowanych do Twoich potrzeb. Z niektórymi plikami strona kontaktuje się ponownie w celu dopasowania się do Twoich preferencji informacyjnych lub konsumpcyjnych (analizując statystykę aktywności na stronie, dobierając reklamy, przeciwdziałając nadużyciom). Pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki bez zmian oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na stosowanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki możesz w każdej chwili zmienić. Więcej o roli „ciasteczek” przeczytasz w Polityce cookies. W celu ochrony Twojej prywatności korzystamy z Polityki prywatności.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje na stronach internetowych, których operatorem jest Sktórych operatorem jest firma KOMINKI Ireneusz Lau, zarejestrowana w CEIDG, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Siedlecka 22, NIP: 9670048226 (zwana dalej: „operatorem”).

§ 1

Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) jest Operator. Operator nie udostępnia danych stronom trzecim do tego nie uprawnionym, z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio współpracujących przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, które związane są z nim umową o zachowaniu poufności.

§ 2

Dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, przechowywane są przez okres nie dłuższy aniżeli to jest konieczne w celu umożliwienia płynnego i zgodnego z preferencjami użytkownika korzystania z serwisu Operatora, a następnie zostaną usunięte z systemu.

§ 3

Operator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz ukształtowania treści stosunku prawnego wynikającego z ich świadczenia. Za zgodą użytkownika jego dane mogą być przetwarzane w szerszym zakresie.

§ 4

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz dysponuje możliwością ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami). Operator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych w przypadku określonym w art. art. 19 ust. 2 p. 3 w związku z art. 21 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (niedozwolone korzystanie).

§ 5

Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika stron internetowych, uprawnionym organom ścigania bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisy prawa. W przypadku powzięcia informacji o korzystaniu przez użytkownika ze stron internetowych niezgodnie z przepisami prawa lub obowiązującymi na stronach internetowych politykami i regulaminami, Operator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

§ 6

Dane osobowe użytkowników gromadzone są i przechowywane w bazie danych, dla której zastosowanie mają środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), jak również zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności użytkowników stosowaną przez administratorów, wydawców i właścicieli zewnętrznych serwisów, do których przekierowania (aktywne linki) mogą być zawarte na stronach internetowych Operatora. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią polityk prywatności oraz zasadami ochrony danych osobowych publikowanymi w serwisach, w których dane te są gromadzone i/lub przetwarzane.


Polityka cookies

 

Niniejszy dokument odnosi się do plików cookies umieszczanych na stronach internetowych, których operatorem jest firma KOMINKI Ireneusz Lau, zarejestrowana w CEIDG, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Siedlecka 22, NIP: 9670048226 (zwanych dalej: „stronami internetowymi”), stanowiąca własność prywatną krajowej osoby fizycznej.
§ 1
Definicja
Plikami cookies nazywane są dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, których funkcją jest usprawnienie korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj dane o źródle pochodzenia (adres URL), czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§ 2
Cel stosowania
Pliki cookies automatyzują proces rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlaną stronę internetową do jego preferencji oraz optymalizują proces korzystania z serwisu. Pozwalają także na tworzenie anonimowych statystyk przy użyciu narzędzi analityki danych, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie zawartości i struktury serwisu. Pliki cookies nie służą w żaden sposób do personalnej identyfikacji użytkownika.
§ 3
Rodzaje plików
1. Na stronach internetowych stosowane są stałe oraz tymczasowe pliki cookies. Pliki stałe pozostawiane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach pliku lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki tymczasowe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu zakończenia przez niego sesji przeglądania, w szczególności do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
§ 4
Ochrona prywatności
Wszelkie dane zawarte w plikach cookies pozostają zaszyfrowane w celu uniemożliwienia dotarcia do nich osobom nieuprawnionym. Zaimplementowane na stronach internetowych pliki cookies nie gromadzą danych, pozwalających na personalne zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników, a wszelkie zbierane przez te pliki informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach, o których mowa w § 2 niniejszego dokumentu. Dane osobowe chronione są zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.
§ 5
Ograniczenia stosowania
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych. Domyślna polityka większości przeglądarek internetowych zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia przeglądarki użytkownik może w każdej chwili zmienić.

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje na stronach internetowych, których operatorem jest Sktórych operatorem jest firma KOMINKI Ireneusz Lau, zarejestrowana w CEIDG, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Siedlecka 22, NIP: 9670048226 (zwana dalej: „operatorem”).

§ 1
Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) jest Operator. Operator nie udostępnia danych stronom trzecim do tego nie uprawnionym, z wyłączeniem podmiotów bezpośrednio współpracujących przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, które związane są z nim umową o zachowaniu poufności.
§ 2
Dane dotyczące użytkownika, w tym dane osobowe, przechowywane są przez okres nie dłuższy aniżeli to jest konieczne w celu umożliwienia płynnego i zgodnego z preferencjami użytkownika korzystania z serwisu Operatora, a następnie zostaną usunięte z systemu.
§ 3
Operator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz ukształtowania treści stosunku prawnego wynikającego z ich świadczenia. Za zgodą użytkownika jego dane mogą być przetwarzane w szerszym zakresie.
§ 4
Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz dysponuje możliwością ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami). Operator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych w przypadku określonym w art. art. 19 ust. 2 p. 3 w związku z art. 21 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (niedozwolone korzystanie).
§ 5
Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika stron internetowych, uprawnionym organom ścigania bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o właściwą podstawę prawną oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisy prawa. W przypadku powzięcia informacji o korzystaniu przez użytkownika ze stron internetowych niezgodnie z przepisami prawa lub obowiązującymi na stronach internetowych politykami i regulaminami, Operator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
§ 6
Dane osobowe użytkowników gromadzone są i przechowywane w bazie danych, dla której zastosowanie mają środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), jak również zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
§ 7
Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności użytkowników stosowaną przez administratorów, wydawców i właścicieli zewnętrznych serwisów, do których przekierowania (aktywne linki) mogą być zawarte na stronach internetowych Operatora. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią polityk prywatności oraz zasadami ochrony danych osobowych publikowanymi w serwisach, w których dane te są gromadzone i/lub przetwarzane.